Edyta Zierkiewicz

Dr hab. prof. UWr. Edyta Zierkiewicz, pedagożka, psychoonkolożka, feministka, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Poradoznawstwa. Doktorat poświęcony piśmiennictwu poradnikowemu jako (nie)profesjonalnej ofercie pomocowej obroniła w roku 2000. Ukazał się on w roku 2004 pod tytułem Poradnik – oferta wirtualnej pomocy?. W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Książka – zatytułowana Prasa jako medium edukacyjne: Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych (2013), która była przedmiotem kolokwium habilitacyjnego – w roku 2015 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

E. Zierkiewicz jest członkinią-założycielką Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. W roku 2016 została powołana na stanowisko zastępczyni redaktor naczelnej czasopisma Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, redagowanego przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze od 2012 r. Jej zainteresowania koncentrują się na poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym (w tym na teorii i metodologii profesjonalnej pomocy oraz na problematyce poradnictwa wielokulturowego) i na zagadnieniach z zakresu pedagogiki/psychologii zdrowia.

Od 2005 r. E. Zierkiewicz współpracuje z pacjenckimi organizacjami pozarządowymi. Pokłosiem tych zainteresowań są m.in. monografie napisane wspólnie z prezeską Federacji Stowarzyszeń Amazonki Krystyną Wechmann: Amazonki – moje życie: Historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi z biografią liderki w tle (2013) oraz Życie od nowa: Społeczne zaangażowanie Amazonek – aktywnych pacjentek (2016). Za swoje zaangażowanie w społeczną aktywność Amazonek dwukrotnie otrzymała od Federacji Stowarzyszeń honorowe odznaczenie Bursztynowy Łuk (w roku 2014 i 2020).

Wybrane publikacje z zakresu poradnictwa:
1. Poradnik – oferta wirtualnej pomocy? Kraków: Impuls, 2004.
2. Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, red. Edyta Zierkiewicz, Violetta Drabik-
Podgórna, Wrocław: Atut, 2010.
3. Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa, red. Edyta Zierkiewicz, Andrzej
Ładyżyński, Wrocław: Chronicon, 2014.