Statut Fundacji

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.     

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Integracji Społecznej Omnes Simul” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.z 2018, poz. 1491), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2018r., poz. 450 z późn. zm) oraz na podstawie niniejszego statutu.  
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, wskazanych w Statucie.
 3. Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów – Założycieli aktem notarialnym z dn. 16.04.2019 roku repertorium A numer 3278/2019 sporządzonym przez notariusza Urszulę Makarską.
 4. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja WISOS” lub “Fundacja Omnes Simul”
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 6. Każdy z Fundatorów może wskazać w drodze oświadczenia, z potwierdzonym notarialnie podpisem, swego przedstawiciela, który przejmie prawa fundatora w razie jego śmierci lub utraty zdolności do wykonywania czynności prawnych.

 

 

§ 2.

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabrycznej.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Duszniki Zdrój.

 

§ 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji a także tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki  organizacyjne, które działają na podstawie franszyzy przekazanych osobom, które odbyły właściwe szkolenie oraz zaliczyły staż.
 5. Fundacja może zakładać spółdzielnie socjalne na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. O spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018, poz. 1205).   
 6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub  jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu  umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 7. Do Fundacji mogą przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne, uzyskując tym samym tytuł Sponsora.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 5.

Fundacja używa pieczęci, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres.  

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celami fundacji są:

 1.  Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności.
  • działalność na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych;
  • pomocy osobom z zaburzeniami w rozwoju, ochrona ich godności i integralności.
 2. Działalność na rzecz rozwoju oświaty, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego i wychowania.
 3. Pomoc społeczna, w tym w szczególności:
  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, pomoc w życiowym usamodzielnieniu i umożliwieniu życia w godnych warunkach;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 4. Działalność na rzecz:
  • osób niepełnosprawnych;
  • osób w wieku emerytalnym;
  • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • równych praw kobiet i mężczyzn.
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
 11. Wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, promocja przedsiębiorczości i szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej.
 13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.
 15. Działalność charytatywna.

§7.

Powyższe cele będą realizowane wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i oświatowych dla dzieci i dorosłych, w tym, ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.
 2. Prowadzenie poradni zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji.
 3. Prowadzenie punktów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych i szkół wszystkich szczebli.
 4. Organizowanie opieki profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 5. Organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 7. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji.
 8. Udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu.
 9. Wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej.
 10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie realizacji celów statutowych.
 11. Inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji.
 12. Organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich  i wyższych.
 13. Pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych.
 14. Wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele.
 15. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanych z celami Fundacji.
 16. Zbieranie funduszy na leczenie, rehabilitację osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 17. Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 18. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji;
 19. Udzielanie, w miarę posiadanych środków pożyczek i poręczeń  gwarancyjnych  kredytów bankowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna  z celami fundacji.

 

§ 9.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych, który stanowią wkłady pieniężne fundatorów.
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000 (jeden tysiąc) złotych.     

§ 11.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:

 1. dotacji i grantów;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. nawiązek;
 4. donacji;
 5. dotacji i subwencji osób prawnych;
 6. nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez fundację;
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 8. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego;
 9. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 10. dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach;
 11. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 12. środków wpłaconych przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 10;
 13. środków otrzymanych od innych fundacji, których działalność jest zbieżna z celami fundacji;
 14. wpłat 1% podatku od podatników;
 15. wpływów z innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami.

§ 12.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 6, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach    gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.
 6. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywania majątku Fundacji  na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

 

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 15.

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji – organ nadzorujący;
 2. Zarząd Fundacji – organ zarządzający.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów. W wypadku, gdy do zarządu wybierana jest osoba nie będąca fundatorem, wymagana jest zgoda co najmniej jeszcze jednego fundatora. Powołanie Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz członka zarządu.
 4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
 5. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatora, który ich powołał lub przez przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Niezależnie od tego mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Fundacji;
 7. Członkowie Zarządu  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17.

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • bieżące kierowanie działalnością Fundacji oraz zarządzanie  jej majątkiem;
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  • uchwalanie regulaminów;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;  
  • zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
  • tworzenie i likwidacja zakładów powołanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • ustalanie zasad i poziomu wynagrodzeń pracowników i współpracowników Fundacji;
  • podejmowanie decyzji w sprawach:
   • nabycia  i zbycia nieruchomości,
   • tworzenia i przystępowania do spółek kapitałowych;
  • realizacja celów Fundacji, określonych w § 6, w zakresie określonym w § 7 niniejszego Statutu;
  • sporządzania i przedstawiania właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej działalności;
  • podejmowanie decyzji o dokonywaniu zmian w statucie Fundacji
  • podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach;
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  • podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o wyznaczeniu likwidatorów.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej trzy razy w roku.
 2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu –
  konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, w szczególności drogą mailową.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 19.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać osobno każdy członek Zarządu.
 2. W sprawach majątkowych o wartości przedmiotu ponad 10 tysięcy euro oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

RADA FUNDACJI

§ 20.

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym działania Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż 5 członków na nieokreśloną kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po uzyskaniu akceptacji kandydata przez Fundatorów.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji po uzyskaniu pisemnej aprobaty Fundatorów.  
 6. Szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 5 obejmują:
  • chorobę powodującą trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  • nienależyte wypełnianie funkcji członka Rady;
  • istotne naruszenie postanowień niniejszego Statutu;
  • zaistnienie okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają one należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
  • popełnienie przestępstwa potwierdzonego uprawomocnionym wyrokiem Sądu
 7. Członkowie Rady Fundacji:
  • nie mogą być członkami Zarządu,  ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;  
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji  zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.     

§ 21.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22.

 1. Do obowiązków i uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności:
  • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
  • Ocena pracy Zarządu, coroczne  badanie pod względem formalnym i merytorycznym przedłożonych przez Zarząd sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także corocznego bilansu.
  • Coroczne udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  • Nadzór nad działalnością Fundacji.
  • Opiniowanie zmian Statutu Fundacji.
  • Opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd.
  • Opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
  • Wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd.
  • Wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji. W ramach tego uprawnienia Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może też dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

 

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§ 23.

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością co najmniej 2/3 głosów, na wniosek fundatora.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć także istotnych zmian celu Fundacji.
 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
 4. Jeżeli zmiana celów fundacji lub ich poszerzenie skutkuje koniecznością zmiany ministra właściwego, podmiotem właściwym do zgłoszenia zmiany jest Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 24.

 1. Fundacja może w kraju i za granicą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych tj. na prowadzenie  działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust.1.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji większością co najmniej ⅔  głosów, na wniosek co najmniej dwóch fundatorów.

§ 26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorów.
 3. Likwidację przeprowadzają Likwidatorzy w osobach członków Zarządu lub inne osoby powołane przez Zarząd. 
 4. Oświadczenia woli w imieniu Likwidatorów może składać osobno każdy z Likwidatorów.  
 5. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań Fundacji przeznacza się na cel wskazany jako przedmiot działania Fundacji.

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej.